Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

podľa článku podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

(ďalej len „Informácie“)

Tieto informácie sú určené pre zákazníkov, ktorých osobné údaje získal priamo od dotknutých osôb a ktoré spracúva spoločnosť K construct s.r.o., so sídlom Topoľnica 329, 925 92 Topoľnica, IČO: 47 433 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3259/T, v mene ktorej koná konateľ Zoltán Kovács (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar, v prípade vybavenia reklamácie číslo účtu zákazníka. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účely vyhotovenia objednávky, faktúry a prípadnej reklamácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je právny základ spracúvania podľa čl. 6 Nariadenia, resp. § 13 Zákona. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru).

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne požadovať obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo dané na prenosnosť osobných údajov, a to za podmienok stanovených v článkoch čl. 15 až 22 Nariadenia/§ 21 až § 28 Zákona).

Za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo proti automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba môže na uplatnenie svojich práv kontaktovať Prevádzkovateľa telefonicky +421911425835, e-mailom info@smartsafwhome.sk alebo poštou na adrese Topoľnica 329, 925 92 Topoľnica. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania jeho údajov Úradu na ochranu osobných údajov.